Okul Öncesi Öğretmen Denetimi

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DENETİMİ

 

1.        Bir guruptaki çocuk sayısı 10’dan az, 25’ten fazla olmaması esastır (OÖEKY Mad: 8),

2.        Eğitim çalışmalarında yararlanılacak araç ve gereçlerin sağlanması, çocukların yaparak yaşayarak öğrenmeleri ilkesi doğrultusunda araç gereçlerin kullanılması, çalışmalarda çocukların hayatla ilişki kurabilmelerine imkân sağlayan etkinliklere yer verilmesi,

3.        Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlı yürütülmesi; Talim ve Terbiye Kurulunun 10/08/2006 tarih ve 336 sayılı kararı ile kabul edilen Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak öğretmenlerin kendilerince Yıllık ve Günlük Plânların Hazırlanması ve uygulanması;

a)        Program ekinde verilen Öğretmen Kılavuz Kitabı örnek olarak kabul edilmesi,

b)       Yıllık planın Program ve Kılavuz kitapta yer alan örneklerine uygun çizelgeye göre yapılması,

c)        Yıllık planda; amaç ve kazanımlar program kitabındaki aynı numaralar ve ifadelerle açık olarak yazılması,

d)       Günlük planlarda ise yıllık planda seçilen amaç ve kazanımların kodlanarak yazılması (Bilişsel Alan –Amaç: 5: Kazanım: 1, 2, 4),

e)        Günlük planlar Kılavuzdaki örneklerde olduğu gibi çizelge şeklinde düzenlenebileceği gibi, düz metin şeklinde de yazılabileceği, 

f)        Konular araç olarak alınmalı, temel amaç konunun öğretimi olmayıp konu yardımıyla amaç ve kazanımların ortaya çıkarılmasıdır. Her şey konu olabilir.

g)        Amaç ve kazanımlar seçilirken, bir amacın tüm kazanımlarının birlikte ele alınması gerekmediği gibi, aynı amaç ve kazanımlara tekrar yer vermekte pekiştirme açısından mümkündür.

h)       Etkinliklerde “yaratıcılık” ön planda tutulmalıdır.

i)         Çocuk ne kadar zengin bir uyarıcı çevre içinde bulunursa o kadar çok gelişir. Bu nedenle öğretmenlerin plan hazırlarken, Öğretme – öğretme yaşantılarını farklı ortamlar, farklı materyaller ve farklı etkinliklerle zenginleştirmeye önem vermeleri gerekmektedir

j)         “Oyun” ; okul öncesi çocuğunun hem  işi ve ayrılmaz parçasıdır, hem de bir okul öncesi eğitim tekniğidir.

k)       Yıllık ve günlük planlarda yer verilecek kavramların Programda önerilen kavramlar listesinden seçilmesine özen gösterilecek,

Yıllık Planlar:

a)        Amaç ve kazanımlar

b)       Gelişim alanları

c)        Kavramlar

d)       Alan gezileri

e)        Belirli gün ve haftalar

f)        Aile Katılımı

g)        Değerlendirme

Günlük Planlar:

Etkinlikler:

a)        Serbest zaman etkinlikleri (sanat Etkinlikleri, Masa etkinlikleri, Köşe etkinlikleri),

b)       Türkçe dil etkinlikleri (Tekerlemeler, Parmak oyunları, Şiir, Resimli kitap okuma, Hikâye öncesi ve hikâye sonrası etkinlikler, Öykü anlatma-tamamlama, Taklit oyunları, Dramatizasyon çalışmaları),

c)        Oyun etkinlikleri  (Yarı yapılandırılmış ve Yapılandırılmış oyun etkinlikleri),

d)       Müzik etkinlikleri

e)        Fen ve Matematik etkinlikleri (Deneyler, Araçları tanıma kullanma, Mutfak çalışmaları, Doğa gezileri, Koleksiyonlar, Belgesel izleme, vb., Ayrıca çocukları doğaya çıkarıp; onlara, doğayı ve doğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtma, sevdirme ve korumaya yönelik bilgi ve beceriler kazandırma çalışmaları)

f)        Okuma yazma hazırlık çalışmaları (Dinleme, Konuşma, Temel Kavramlar, El becerisi çalışmaları, Çizme, Boyama, Kesme, Katlama),

g)        Drama

h)       Alan gezileri

i)         Sanat Etkinlikleri

j)         Beslenme eğitimi

k)       Geliştirilmesi düşünülen kavramlar

l)         Belirli gün ve haftalar

m)      Değerlendirme

 

4.        Programda belirlenen gün ve haftalardan, çocuklara belli amaçları kazandırmak için yararlanılmalı, gösteriye dönüştürülmesine ve gösteriş aracı olarak kullanılmasına fırsat verilmemesi, (OÖE Prog.-2006 Sayfa 16 ve OÖEKY Mad:50)

5.        Aile Katılımının önemi doğrultusunda; veli toplantısı, velilerle bireysel görüşmeler ve ev ziyaretleri şeklinde  planlanması ve uygulanması, bu toplantılarda aile eğitimine önem verilmesi,

6.        Eğitim faaliyetleri düzenlenirken çocukların bildiklerinden başlanarak, yaşları, ilgi ve ihtiyaçları, okulun ve çevrenin imkânlarının dikkate alınması, deneyerek öğrenmelerine olanak sağlanması,

7.        Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri ile öz bakım becerilerinin izlenmesi,

8.        Öğrencilerin faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve faaliyet dosyaları hazırlanması,

9.        Öğrencilerin çeşitli yönleri ile gelişmeleri, temel alışkanlıklar kazanmaları için gerekli tedbirlerin alınması,  Çocuklara temel ihtiyaçları ile ilgili beceriler ve olumlu  alışkanlıklar kazandırılması (beslenme, sağlık ve temizlik alanlarında),

Bunun için tutulması gereken formlar:

a)        Gözlem Kayıt Formları (Oyun Gözlem Formu, Sistematik Gözlem Formu, Anektod kayıtları,)

b)       Öğrenci Gelişim Kontrol Listesi (Programda her yaş gurubunda beklenen gelişim özellikleri listesi)

c)        Kazanım Değerlendirme Formlarının doldurulması, (Öğretmenler, önceki yıllarda tuttukları “Davranış Değerlendirme Formu” mantığıyla her ay sonunda bu formu ele alınan amaç ve kazanımlara uygun olarak hazırlayabilirler.)

d)       Öğrenci Gözlem Gelişim Dosyası (OÖEKY Mad:55), 

e)        Yarıyıl ve Yıl sonu Öğrenci Gelişim Raporlarının hazırlanması,

f)        Öğrenci Dosyası (OÖEKY Mad:56),

g)        Öğretmen Öz Değerlendirme Formu

1.        Tutulacak defter ve dosyalar:

a.        Çevre incelemesi yapılması,

b.        Öğrenci devam çizelgesi tutulması (OÖEKY – 46. md, Ek:4),

c.        Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi, Öğrenci Gözlem Gelişim dosyası tutulması (Yön.mad.55)

d.        Öğrenci Dosyası tutulması (Yön.mad.56),

e.        Veli toplantılarının yapılması ve tutanaklarının dosyalanması (Her yarıyılda en az iki kez)

f.         Her dönem en az bir kez ev ziyareti yapılması,  

g.        Zümre öğretmenler toplantı tutanakları veya karar defteri tutulması,

h.        Belirli Gün ve Hafta kutlamalarına ait etkinlikler dosyasının tutulması,

i.         Mevzuat defteri tutulması,

j.         Gezi, gözlem, inceleme, planlarının hazırlanması,

k.        Öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri tutulması (OÖEKY – Ek:9)

2.        Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına özen gösterilmesi,

3.        Çocuklara milli duygular ile Atatürk sevgisi kazandırılması,

4.        Her yarıyılda en az iki kez veli toplantısı yapılması,

5.        Her yarıyılda en az bir kez ev ziyaretinde bulunulması,

6.        Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimleri için gerekli önlemlerin alınması (OÖEKY – 51. md),

7.        Sınıf kitaplıklarının oluşturulması,

8.        Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarında; asla okuma-yazma öğretimi söz konusu edilmemesi, sadece öğrencilerin okuma-yazmaya dönük hazır bulunuşluk düzeylerinin geliştirilmeye çalışılması,

 

SINIFLARIN DÜZENLENMESİ:

Oyun köşeleri ve İlgi köşeleri düzenlenmesi,  (Oyuncaklar iyi seçilmiş mi? Çocukların gelişimine imkân sağlayacak ürünler mi?)

1.        Evcilik Köşesi,

2.         Fen ve Matematik Köşesi,

3.         Sanat Etkinlikleri Köşesi- (Resim, boyama, yoğurma maddeleri, artık malzemeler, ip – boncuklar, vb.),

4.         Resimli kitap Köşesi,

5.        Blok Köşesi,

6.        Müzik Köşesi (teyp, kasetler, radyo, vb.),

7.        Kukla Köşesi,

8.        Eğitici Oyuncak Köşesi- (Yap – bozlar, küçük küpler, takmalı – sökmeli oyuncaklar),

9.        Manipülatif Oyuncaklar Köşesi (Masa, sandalye, Legolar, vs), bulunur.

Ayrıca oyun alanları ve Bahçe düzenlemesi gerekir.

     

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Öğretmenler, çocuklar hakkında çeşitli kaynaklar aracılığıyla bilgi edinirler. Bunlar;

1. Gözlem kayıtları,

2. Anekdot kayıtları,

3. Gelişim kontrol listeleri ve standart testler,

4. Portfolyolar (gelişim dosyalar›),

5. Gelişim raporlarıdır.

 

1.        Gözlem kayıtları:

“Oyun Gözlem Formu”,  her çocuk için bireysel olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Her çocuğun oyun oynama alışkanlıklarını tespit ederek o çocuğa özgü oyun profilinin oluşturulması gereklidir. Öğretmenler, çocukların oyun davranışlarından yararlanabilmek için bu ya da benzer formlar geliştirmeli ve kullanmalıdır.

 

Çocuklar, kendilerine sunulan seçeneklerin zenginliği ile kendi ilgi alanlarını ve becerilerini de geliştirme ve genişletme şansı bulabilirler.

2. Anekdot kayıtları:

Her çocuk için tutulacak anekdot kayıtlarının belirli bir sayısı yoktur. Günde en az bir, en çok beş arasında değişebilir.

3. Gelişim kontrol listeleri ve standart testler:

Programda daha önce verilen “Gelişim Özellikleri” çocuğu tanıma ve değerlendirme amacıyla  “Gelişim Kontrol Listesi”  olarak kullanılacaktır.

4. Portfolyolar (Gelişim Dosyaları):

Portfolyonun oluşturulmasında çocuğun aktif katılımı esastır. Portfolyo içindeki ürünlerin büyük bir kısmı, çocuk tarafından seçilmiş ve dosyaya konulmuş olmalıdır. Çocukların kendi çalışmaları hakkında duygu ve düşüncelerini belirtmeleri kendi kendilerini yönetme becerilerini geliştirdiği gibi, öz değerlendirme becerilerini de geliştirir. Çocuklar, portfolyoları için seçim yaparken neden sonuç ilişkilerini somut olarak örneklerler. Seçenekleri eleme, karar verme, inisiyatif kullanma, kendi sorumluluğunu alma, kararlarının sonuçlarını kabul etme, ayrıntılara odaklanma gibi üst düzey zihinsel ve sosyal becerileri kullanma ve geliştirme şansı bulurlar.

Aşağıda, etkili bir portfolyoda bulunması beklenen bilgilere ve dokümanlara örnekler verilmiştir:

a) Aileye ait bilgi formları,

b) Öğretmenin çeşitli durum ve zamanlarda topladığı gözlem bilgileri,

c) Çocuğa ve aileye ait anekdotlar,

ç) Standart test ve gelişimsel kontrol listelerinin sonuçları,

d) Öğretmenin çocukla ilgili kısa ve uzun vadedeki planları,

e) Çocuğa ait kişisel bilgiler,

f) Fotoğraflar,

g) Video kayıtları,

ğ) Çocuğun seçti¤i sanat çalışmaları,

h) Çocuğun sorduğu sorular, bazı sorulara verdiği ilginç cevaplar,

 ı) Projeler,

5. Gelişim raporları:

Gelişim raporları, öğretmenlerin çocukları tanımaya yönelik olarak kullandıkları çok çeşitli araçların

 (gözlemler, anekdotlar, standart test ve gelişimsel kontrol listeleri, portfolyo, davranış değerlendirme formu vb.) sonuçlarının bir sentezi olarak da düşünülebilir. Ailelere özellikle belirtilmesi gereken noktalar varsa (özel yetenekler, okul dışında desteklenmesi gereken alanlar, öneriler ve çözüm yollar› vb.) bunlara da raporda yer verilmelidir.

6. Programın Değerlendirilmesi:

Her dönem sonunda öğretmen her bir çocuk için “Kazanım Değerlendirme Formu”nu doldurur.

Öğretmenin Kendini Değerlendirmesi:

“Öğretmen Öz Değerlendirme Formu”  Öz değerlendirme sonucunda öğretmen, hiçbir zaman yapmadığı veya ara sıra yaptığı davranışlar konusunda kendini geliştirebilmek için çaba sarf etmeli, kaynaklara ulaşmalı bunun için, okul yönetiminden de destek talep etmelidir.

 

                                               

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !